Privacy

Introductie

Het doel van deze Privacyverklaring is het bieden van transparantie inzake het standpunt van GMP Apotheek Mierlo-Hout omtrent privacy en de verwerking van persoonsgegevens. Ons doel is om te laten zien dat dat wij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan op een manier die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

GMP Apotheek Mierlo-Hout is onderdeel van Fagron. De strategie van Fagron is het optimaliseren en innoveren van medicatie op maat, met als doel het verruimen van behandelmethoden van voorschrijvers wereldwijd. Als marktleider binnen de magistrale bereidingen maken wij de op maat gemaakte medicatie toegankelijk en dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de individuele patiënt.

“Customer number 1” is een van onze belangrijke Fagron waarden, wat inhoudt dat het onze topprioriteit is om te handelen in het belang van de klant. Dit geldt ook in het geval wij persoonsgegevens verwerken. “Transparantie” behoort tot onze Fagron beleidsregels en komt tot uitdrukking in deze privacyverklaring, waarin wij een duidelijke en begrijpelijke uitleg willen geven over de verwerking van persoonsgegevens binnen Fagron.

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van personen, ook wel data subjecten genoemd:

 • Klanten;
 • Leveranciers;
 • Patiënten;
 • Website & webshop gebruikers;
 • Website bezoekers;
 • Bezoekers;
 • Werknemers & sollicitanten, die buiten het bereik van deze Privacyverklaring vallen.
Samenvatting

Net als ieder ander bedrijf in het digitale tijdperk, worden ook door GMP Apotheek Mierlo-Hout persoonsgegevens verwerkt. Door middel van deze privacyverklaring willen we op transparante wijze inzage geven in de persoonsgegevens die wij verwerken en voor welke doeleinden.

De bedrijfsactiviteiten van GMP Apotheek Mierlo-Hout richten zich met name op leveringen aan patiënten en klanten. Wij leveren daarnaast aan klanten binnen de farmaceutische industrie, zoals voorschrijvers, apotheken, ziekenhuizen en klinieken. In deze zin is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor onze business processen, maar behoort het niet tot onze kernactiviteiten.

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens van de volgende categorieën van personen, oftewel data subjecten:

 • Klanten;
 • Leveranciers;
 • Patiënten;
 • Website & webshop gebruikers;
 • Website bezoekers;
 • Bezoekers;
 • Werknemers & sollicitanten, die buiten het bereik van deze Privacyverklaring vallen.

Patiënten vormen een speciale categorie van data subjecten voor GMP Apotheek Mierlo-Hout, omdat gezondheidsinformatie als zeer gevoelig wordt aangemerkt binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij ontvangen persoonsgegevens van individuele patiënten die wij gebruiken om het bereiden van medicatie op maat mogelijk te maken. Wij gebruiken deze persoonsgegevens om de patiënt op correcte wijze te identificeren met als doel het beschermen van de gezondheid van de patiënt. In haar hoedanigheid van bereidende apotheek dient GMP Apotheek Mierlo-Hout vast te stellen dat de medicatie in overeenstemming is met de behoeften van de patiënt, zijn veiligheid en het recept. Individuele medische omstandigheden spelen hierbij een belangrijke rol.

Meer informatie is te vinden in onze Privacyverklaring. Voor aanvullende opmerkingen en/of vragen over onze Privacyverklaring of het verwerken van persoonsgegevens door GMP Apotheek Mierlo-Hout kunt u contact opnemen met contactpersoon privacy via info@mierlohout.nl

Verwerkingen

1.    Klanten

Wat voor type persoonsgegevens verwerken wij?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bedient verschillende klantgroepen binnen de farmaceutische industrie, waaronder voorschrijvers, apotheken, ziekenhuizen en klinieken. We verwerken een aantal persoonsgegevens van de professionals die onze klanten vertegenwoordigen.

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt de volgende typen persoonsgegevens van klanten:

 • Naam
 • Contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Functietitel

Wat is het doel van de verwerking?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

 • voorzien in een adequaat verkoopsysteem voor de orderverwerking;
 • voorzien in het aanbieden van de beste service.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Contract

Wij verwerken persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de commerciële overeenkomsten met onze klanten.

Wettelijke verplichting

Op grond van de GxP standaarden hebben we een wettelijke verplichting om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In het algemeen heeft GMP Apotheek Mierlo-Hout de verplichting om te weten wie haar klanten zijn en op te volgen wie onze producten ontvangen. Dit gaat om persoonsgegevens die naar hun aard weinig gevoelig zijn, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Gerechtvaardigd belang

GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van klanten te verwerken voor marketingdoeleinden. Om te bepalen of er sprake is van een gerechtvaardigd belang zullen wij altijd een inschatting maken van de potentiële impact van de gegevensverwerking op de klant. Wij zullen onze klanten informeren over hun rechten en zorgdragen voor de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking op toegankelijke wijze.

Wat is de bewaartermijn?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of zo lang als nodig is ingevolge het doel van de gegevensverwerking.

2.    Leveranciers

Wat voor type persoonsgegevens verwerken wij?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt de volgende typen persoonsgegevens van leveranciers:

 • Naam
 • Contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Functietitel

Wat is het doel van de verwerking?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens van leveranciers voor de volgende doeleinden:

 • het garanderen van een correcte afhandeling van het bestelproces;
 • het voldoen aan contractuele verplichtingen.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Contract

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met haar leveranciers en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Wettelijke verplichting

GMP Apotheek Mierlo-Hout is wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichtingen vloeien voort uit farmaceutische wet- en regelgeving, zoals de GxP standaarden. In het algemeen hebben wij de verplichting om alleen zaken te doen met leveranciers die de juiste kwalificaties bezitten, wat het noodzakelijk maakt om persoonsgegevens te verwerken. Dit gaat om persoonsgegevens die naar hun aard weinig gevoelig zijn, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Wat is de bewaartermijn?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn of zo lang als nodig is ingevolge het doel van de gegevensverwerking.

3.    Patiënten

Wat voor type persoonsgegevens verwerken wij?

Wij handhaven het hoogste niveau van kwaliteit in onze ultramoderne bereidingsapotheek, in overeenstemming met de GxP standaarden. Voor de bereiding en ter handstelling van op maat gemaakte medicatie verwerken wij persoonlijke data van individuele patiënten. Patiënten vormen een speciale categorie van data subjecten voor GMP Apotheek Mierlo-Hout, vanwege de zeer gevoelige gezondheidsinformatie die wij verwerken

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt de volgende typen persoonsgegevens van patiënten:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Gezondheidsinformatie

Wat is het doel van de verwerking?

De bescherming van de gezondheid van de patiënt vraagt om een correcte identificatie gedurende het bestelproces. GMP Apotheek Mierlo-Hout moet zich ervan vergewissen dat de medicijnen die bereid worden overeenstemmen met het recept en de behoeften van de individuele patiënt. Deze informatie is cruciaal om rekening te kunnen houden met specifieke medische omstandigheden.

GMP Apotheek Mierlo-Hout voert voor het ter hand stellen medicatiebewaking uit, waarvoor specifieke gezondheidsinformatie wordt verzameld.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Toestemming

In sommige situaties zal GMP Apotheek Mierlo-Hout vragen om schriftelijke toestemming van de patiënt voor het verwerken van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Wettelijke verplichting

GMP Apotheek Mierlo-Hout dient te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit farmaceutische wet- en regelgeving, zoals de GxP standaarden, de NAN en de WGBO. In dit kader is het verwerken van persoonsgegevens onvermijdelijk.

Gerechtvaardigd belang

GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van patiënten te verwerken in het geval er geen andere rechtsgrondslag van toepassing is of in het geval een gerechtvaardigd belang het meest geschikt is. Het waken over de gezondheid van de patiënt is voor ons een gerechtvaardigd belang. Of er sprake is van een gerechtvaardigd belang zullen wij beoordelen aan de hand van de potentiële impact die de gegevensverwerking op de patiënt heeft.

Wat is de bewaartermijn?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of zo lang als nodig is ingevolge het doel van de gegevensverwerking.

4.    Website & webshop gebruikers

Wat voor type persoonsgegevens verwerken wij?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt de volgende typen persoonsgegevens van website & webshop gebruikers:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Nieuwsbrief voorkeuren
 • Online gedrag op onze website

Wat is het doel van de verwerking?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens voor het onderhouden van de website accounts en het leveren van de gevraagde dienstverlening, zoals de webshop. Het kan ook voorkomen dat wij deze gebruikers via enquêtes naar hun gebruikerservaringen vragen ter verbetering van onze online dienstverlening.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Toestemming

Indien dit voor de hand ligt, zal GMP Apotheek Mierlo-Hout schriftelijk toestemming vragen aan de gebruikers voor het verwerken van persoonsgegevens via de website.

Gerechtvaardigd belang

GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen altijd de belangen van de individuele gebruiker afwegen tegen de belangen van GMP Apotheek Mierlo-Hout om de persoonsgegevens te verwerken, zodat we de impact kunnen bepalen. GMP Apotheek Mierlo-Hout draagt zorg voor het waarborgen van de rechten van de website & webshop gebruikers en zal hen informeren over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking op een toegankelijke wijze.

Wat is de bewaartermijn?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of zo lang als nodig is ingevolge het doel van de gegevensverwerking.

5.    Website bezoekers

Welk type persoonsgegevens verwerken wij?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt de volgende typen persoonsgegevens van website bezoekers:

 • Online gedrag op onze website

Wat is het doel van de verwerking? 

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt gegevens over het online gedrag van website bezoekers voor het onderhouden en verbeteren van de website.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Gerechtvaardigd belang

GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken voor marketing- en communicatiedoeleinden. Wij zullen altijd de belangen van de website bezoeker afwegen tegen de belangen van GMP Apotheek Mierlo-Hout om de persoonsgegevens te verwerken, zodat we de impact kunnen bepalen. GMP Apotheek Mierlo-Hout draagt zorg voor het waarborgen van de rechten van de website bezoekers en zal hen informeren over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking op een toegankelijke wijze.

Wat is de bewaartermijn?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of zo lang als nodig is ingevolge het doel van de gegevensverwerking.

6.    Bezoekers

Welk type persoonsgegevens verwerken wij?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt de volgende typen persoonsgegevens van bezoekers aan onze vestigingen:

 • Naam
 • Contact informatie (telefoonnummer, e-mailadres)

Wat is het doel van de verwerking?

GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:

 • het waarborgen van de veiligheid in onze apotheek;
 • identificatie van individuen ingeval van wangedrag.

Wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Wettelijke verplichting

GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een wettelijke verplichting om bezoekers aan onze apotheek te registreren op grond van de GxP standaarden.

Gerechtvaardigd belang

GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van persoonsgegevens vanuit veiligheidsoogpunt. Of er sprake is van een gerechtvaardigd belang zullen wij beoordelen aan de hand van de potentiële impact die de gegevensverwerking op de bezoeker heeft.

Wat is de bewaartermijn?

GMP Apotheek Mierlo-Hout bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bewaartermijn of zo lang als nodig is ingevolge het doel van de gegevensverwerking.

Veiligheid

GMP Apotheek Mierlo-Hout beveiligt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of inzage. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers in een gecontroleerde en veilige omgeving. In het geval persoonsgegevens worden doorgegeven naar andere websites, worden deze beveiligd via Secure Socket Layer (SSL), waardoor alle gevoelige informatie versleuteld wordt alvorens deze informatie niet-identificeerbaar wordt verstuurd

Naast de standaard beveiligingsprocedures worden er regelmatig technische en functionele controles uitgevoerd en vinden er formele audits plaats door onafhankelijke partijen. Het doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen en het identificeren van mogelijke risico’s. Een standaard maatregel is dat alle informatie altijd versleuteld wordt.

Overdracht en veiligheid

1.    Externe verwerkers

GMP Apotheek Mierlo-Hout maakt gebruik van externe verwerkers voor verschillende processen. Wij werken alleen met externe verwerkers die voldoen aan bepaalde vooraf vastgestelde veiligheidseisen. GMP Apotheek Mierlo-Hout zal altijd een verwerkersovereenkomst afsluiten in het geval persoonsgegevens verwerkt worden door een externe verwerker.

2.    Interne & externe ontvangers

Onder bepaalde omstandigheden geeft GMP Apotheek Mierlo-Hout persoonsgegevens door aan interne en externe ontvangers. Met interne ontvangers bedoelen wij onze interne afdelingen, waarbinnen alleen persoonsgegevens gedeeld worden op een need-to-know basis. Een voorbeeld van een externe ontvanger van persoonsgegevens is de overheid aan wie wij persoonsgegevens verstrekken op grond van wettelijke verplichtingen. Daarnaast delen wij ook persoonsgegevens met andere verwerkingsverantwoordelijken waar wij mee samenwerken, bijvoorbeeld een externe bereidingsapotheek bij wie wij een bestelling plaatsen. Indien wij externe adviseurs inschakelen, zoals juridische adviseurs, worden zij ook aangemerkt als externe ontvangers en niet als verwerkers.

3.    Fagron als verwerkingsverantwoordelijke

Als GMP Apotheek Mierlo-Hout persoonsgegevens verwerkt in het kader van een contract met haar klanten, verwerkt zij geen persoonsgegevens in opdracht van de klant. GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten op haar eigen verantwoordelijkheid in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat GMP Apotheek Mierlo-Hout zelf verantwoordelijk is voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen ingevolge de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving op het moment dat persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. Als gevolg hiervan is het bestaan van een verwerkersovereenkomst tussen GMP Apotheek Mierlo-Hout en haar klanten niet vereist.

Als GMP Apotheek Mierlo-Hout persoonsgegevens verwerkt in het kader van ter handstellingen, verwerkt zij deze in het kader van de WGBO. Als gevolg hiervan is het bestaan van een verwerkersovereenkomst tussen GMP Apotheek Mierlo-Hout en haar patiënten niet vereist.

Klanten mogen verwachten dat GMP Apotheek Mierlo-Hout persoonsgegevens verwerkt met de hoogste mate van zorgvuldigheid en veiligheid. GMP Apotheek Mierlo-Hout beveiligt haar systemen met gepaste maatregelen om de privacy van  haar klanten te waarborgen.

Rechten van de data-subjecten

1.    Recht op toegang

Ieder data subject heeft het recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door GMP Apotheek Mierlo-Hout worden verwerkt. Op verzoek zullen wij een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij streven ernaar binnen een maand na ontvangst aan een dergelijk verzoek gehoor te geven, maar wij kunnen deze periode met twee maanden verlengen in complexe situaties. Wij zullen u altijd tijdig informeren omtrent de redenen voor de vertraging. GMP Apotheek Mierlo-Hout behoudt zich het recht voor om een minimale vergoeding in rekening te brengen in het geval het verzoek tot inzage buitenproportioneel is.

2.    Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij GMP Apotheek Mierlo-Hout het verzoek in te dienen tot wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie onjuist is. Wij streven ernaar binnen een maand na ontvangst aan dit verzoek gehoor te geven, maar wij kunnen deze periode met twee maanden verlengen in complexe situaties. Wij zullen u altijd tijdig informeren omtrent de redenen voor de vertraging. Indien van toepassing zullen wij de externe ontvangers van uw persoonsgegevens informeren omtrent de wijziging.

3.    Recht op verwijdering

U heeft het recht om GMP Apotheek Mierlo-Hout te vragen uw persoonsgegevens te wissen in de volgende omstandigheden:

 • het doel van de gegevensverwerking bestaat niet meer;
 • u heeft uw toestemming ingetrokken;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking is in strijd met de wet;
 • uw gegevens moeten gewist worden op grond van een wettelijke verplichting.

GMP Apotheek Mierlo-Hout mag uw verzoek afwijzen in de volgende gevallen:

 • GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te verwerken;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de indiening, uitoefening of verdedigen van een juridische claim;
 • de verwerking is noodzakelijk om de kwaliteit van onze producten te waarborgen;
 • het verzoek tot het wissen van gegevens is ongegrond of buitenproportioneel.

In het geval GMP Apotheek Mierlo-Hout uw persoonsgegevens gedeeld heeft met externe ontvangers of via een online platform, zullen we deze externe ontvangers informeren over uw verzoek tot verwijdering. Een uitzondering hierop is de situatie dat het informeren onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vraagt van GMP Apotheek Mierlo-Hout.

Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst gehoor te geven aan uw verzoek, maar wij kunnen deze periode met twee maanden verlengen in complexe situaties. Wij zullen u altijd tijdig informeren omtrent de redenen voor de vertraging of afwijzing. In het geval wij uw verzoek afwijzen zullen wij u informeren omtrent de reden hiervoor.

4.    Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om GMP Apotheek Mierlo-Hout te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet actueel;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de gegevensverwerking en GMP Apotheek Mierlo-Hout bekijkt of zij een gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens te verwerken;
 • de gegevensverwerking is in strijd met de wet;
 • u heeft uw persoonsgegevens nodig voor een juridische kwestie, terwijl GMP Apotheek Mierlo-Hout uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft.

Wij zullen u tijdig informeren omtrent de methode die gebruikt wordt om aan uw verzoek tot een beperking van de verwerking gehoor te geven.

GMP Apotheek Mierlo-Hout mag uw verzoek afwijzen ingeval het ongegrond of buitenproportioneel is. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst gehoor te geven aan uw verzoek, maar wij kunnen deze periode met twee maanden verlengen in complexe situaties. Wij zullen u altijd tijdig informeren omtrent de redenen voor de vertraging of afwijzing.

5.    Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

In bepaalde omstandigheden heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, zodat u uw persoonsgegevens kunt (her)gebruiken in verschillende IT-systemen. In dit geval zult u toegang moeten krijgen tot uw persoonsgegevens in een toegankelijk format, waarmee u uw gegevens op een veilige en makkelijke manier kunt overdragen.

Dit recht op overdraagbaarheid bestaat alleen in de volgende gevallen:

 • u heeft uw persoonsgegevens persoonlijk aan GMP Apotheek Mierlo-Hout verstrekt;
 • de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming of een bestaande overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens vindt plaats via geautomatiseerde systemen.

Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst gehoor te geven aan uw verzoek, maar wij kunnen deze periode met twee maanden verlengen in complexe situaties. Wij zullen u altijd tijdig informeren omtrent de redenen voor de vertraging.

6.    Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De reden van bezwaar is gelegen in uw persoonlijke omstandigheden;
 2. Er is sprake van een van de volgende omstandigheden:

– GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw    persoonsgegevens;

– GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt uw persoonsgegevens voor  direct marketingdoeleinden.

GMP Apotheek Mierlo-Hout hoeft geen gehoor te geven aan uw verzoek als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft geen betrekking op direct marketing;
 2. Er is sprake van een van de volgende omstandigheden:

– GMP Apotheek Mierlo-Hout heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken dat zwaarder weegt dan uw persoonlijke belang;

– GMP Apotheek Mierlo-Hout verwerkt uw persoonsgegevens in verband met een juridisch geschil.

Klachten

Als u een klacht heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens door GMP Apotheek Mierlo-Hout kunt u een e-mail sturen naar info@mierlohout.nl. In het geval u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

GMP Apotheek Mierlo-Hout hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie om u de beste en veiligste online omgeving aan te bieden. Wij gebruiken cookies om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk op uw computer worden opgeslagen zodra u onze website bezoekt. Cookies worden gebruikt om de voorkeuren van websitebezoekers te monitoren met als doel het verbeteren van de gebruikerservaring. Een voorbeeld hiervan is dat cookies inzage geven in de webpagina’s die bezocht worden en hoe website bezoekers schakelen tussen verschillende webpagina’s. Daarnaast houden cookies bij hoeveel bezoekers er op de website komen en hoe lang zij op de website blijven. GMP Apotheek Mierlo-Hout gebruikt deze informatie om haar website te optimaliseren.

Zijn cookies veilig?

Cookies zijn veilig. Ze slaan geen persoonsgegevens op of andere gevoelige informatie die herleidbaar is tot een individu. Daarnaast is het niet mogelijk om persoonsgegevens te achterhalen via het gebruik van cookies en kan er ook geen spam of andere onwenselijke e-mailverkeer plaatsvinden via cookies.

Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen?

Via uw browser instellingen kunt u aangeven welke websites gebruik mogen maken van cookies. U kunt bijvoorbeeld de volgende instellingen aanpassen:

 • u kunt vragen om een notificatie als een website cookies wil plaatsen;
 • u kunt cookies van derde-partijen weigeren;

u kunt cookies verwijderen.

Contact

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze Privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door GMP Apotheek Mierlo-Hout, kunt u contact opnemen met de contactpersoon privacy via onderstaande informatie:

GMP Apotheek Mierlo-Hout

Postbus 517

5700 AM Helmond

Tel: 0492-509750

e-mail: info@mierlohout.nl